Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.contributor.authorTrần, Quang Tuyến-
dc.date.accessioned2016-08-12T03:40:04Z-
dc.date.available2016-08-12T03:40:04Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13055-
dc.description.abstractKế thừa các nghiên cứu trước đây, trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuât một số tiêu chí và đưa ra một số giá trị định lượng cho các tiêu chí của một nước công nghiệp và Việt Nam hướng tới. Dựa vào bộ tiêu chí này, chúng tôi đã đánh giá và phát hiện rằng, hiện tại mức độ hoàn thành công nghiệp hóa của Việt Nam còn khá thấp và điều đó được thể hiện qua việc đánh giá các tiêu chí cơ bản ...en_US
dc.publisherĐHKTen_US
dc.subjectCông nghiệp hóaen_US
dc.subjectCông nghiệp chế tạoen_US
dc.titleCông nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: tiêu chí và mức độ hoàn thànhen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.contributor.authorTrần, Quang Tuyến-
dc.date.accessioned2016-08-12T03:40:04Z-
dc.date.available2016-08-12T03:40:04Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13055-
dc.description.abstractKế thừa các nghiên cứu trước đây, trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuât một số tiêu chí và đưa ra một số giá trị định lượng cho các tiêu chí của một nước công nghiệp và Việt Nam hướng tới. Dựa vào bộ tiêu chí này, chúng tôi đã đánh giá và phát hiện rằng, hiện tại mức độ hoàn thành công nghiệp hóa của Việt Nam còn khá thấp và điều đó được thể hiện qua việc đánh giá các tiêu chí cơ bản ...en_US
dc.publisherĐHKTen_US
dc.subjectCông nghiệp hóaen_US
dc.subjectCông nghiệp chế tạoen_US
dc.titleCông nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: tiêu chí và mức độ hoàn thànhen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)