Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: một số thách thức và kiến nghị

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13057Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: một số thách thức và kiến nghị

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13057