Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.contributor.authorTrần, Quang Tuyến-
dc.date.accessioned2016-08-12T03:44:38Z-
dc.date.available2016-08-12T03:44:38Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13057-
dc.description.abstractĐể tổng kết 30 năm đổi mới, bài viết phân tích một số thách thức trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam như mức thu nhập còn rất thấp so với chuẩn đặt ra của một nước công nghiệp; cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch còn chậm; ngành công nghiệp chế tạo quy mô còn nhỏ và chất lượng thấp; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tài nguyên và môi trường được sử dụng kém bền vững, chênh lệch giàu nghèo gia tăng và đề xuất một số kiến nghị nhằm đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.en_US
dc.publisherĐHKTen_US
dc.subjectCông nghiệp hóaen_US
dc.subjectHiện đại hóaen_US
dc.subjectKinh tếen_US
dc.titleCông nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: một số thách thức và kiến nghịen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.contributor.authorTrần, Quang Tuyến-
dc.date.accessioned2016-08-12T03:44:38Z-
dc.date.available2016-08-12T03:44:38Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13057-
dc.description.abstractĐể tổng kết 30 năm đổi mới, bài viết phân tích một số thách thức trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam như mức thu nhập còn rất thấp so với chuẩn đặt ra của một nước công nghiệp; cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch còn chậm; ngành công nghiệp chế tạo quy mô còn nhỏ và chất lượng thấp; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tài nguyên và môi trường được sử dụng kém bền vững, chênh lệch giàu nghèo gia tăng và đề xuất một số kiến nghị nhằm đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.en_US
dc.publisherĐHKTen_US
dc.subjectCông nghiệp hóaen_US
dc.subjectHiện đại hóaen_US
dc.subjectKinh tếen_US
dc.titleCông nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: một số thách thức và kiến nghịen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)