Đất đai, việc làm phi nông nghiệp và mức sống hộ gia đình - Bằng chứng mới từ dữ liệu khảo sát vùng ven đô Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13060Đất đai, việc làm phi nông nghiệp và mức sống hộ gia đình - Bằng chứng mới từ dữ liệu khảo sát vùng ven đô Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13060