Pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ trả nợ trong hoạt động cho vay của ngân hang thương mại ở Việt Nam-những vấn đề lý luận và thực tiễn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13139Pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ trả nợ trong hoạt động cho vay của ngân hang thương mại ở Việt Nam-những vấn đề lý luận và thực tiễn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13139