Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Triển vọng thế giới và thực tiễn Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13180Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Triển vọng thế giới và thực tiễn Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13180