Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13560Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13560