Nghiên cứu đặc điểm hình thành và phân bố hang động núi lửa ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/136831Nghiên cứu đặc điểm hình thành và phân bố hang động núi lửa ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/136831