55 năm mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào qua thơ ca cách mạng Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1381955 năm mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào qua thơ ca cách mạng Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13819