Quản lý chi thường xuyên đối với các đơn vị sử dụng ngân sách địa phương của Văn phòng Kho bạc nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/139096Quản lý chi thường xuyên đối với các đơn vị sử dụng ngân sách địa phương của Văn phòng Kho bạc nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/139096