Dự báo tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương tới đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13937Dự báo tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương tới đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13937