Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội trong Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/140075Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội trong Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/140075