Dạy học giải quyết vấn đề đối với chủ đề giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 8

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/140226Dạy học giải quyết vấn đề đối với chủ đề giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 8

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/140226