Về những bài toán tổ hợp và xác suất

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14034Về những bài toán tổ hợp và xác suất

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14034