Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14046Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14046