Tổ chức và phát triển các Consortium để chia sẻ các nguồn tài nguyên thông tin điện tử góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư và khai thác thồng tin trong các trường đại học và viện nghiên cứu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141784Tổ chức và phát triển các Consortium để chia sẻ các nguồn tài nguyên thông tin điện tử góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư và khai thác thồng tin trong các trường đại học và viện nghiên cứu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141784