Giải pháp phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo ở Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141840Giải pháp phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo ở Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141840