Ứng dụng phần mềm phục vụ học liệu cho sinh viên khiếm thị trong các trường đại học ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141891Ứng dụng phần mềm phục vụ học liệu cho sinh viên khiếm thị trong các trường đại học ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141891