Ảnh hưởng cảm xúc khách hàng đến sự trung thành thương hiệu: nghiên cứu trường hợp bệnh viện tư nhân ở các tỉnh phía Bắc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141902Ảnh hưởng cảm xúc khách hàng đến sự trung thành thương hiệu: nghiên cứu trường hợp bệnh viện tư nhân ở các tỉnh phía Bắc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141902