Pháp luật Việt Nam về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật và giới nghiêm và những vấn đề đặt ra

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142283Pháp luật Việt Nam về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật và giới nghiêm và những vấn đề đặt ra

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142283