Tăng cường các kết nối, liên kết hợp tác giữa các đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hoạt động ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142288Tăng cường các kết nối, liên kết hợp tác giữa các đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hoạt động ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142288