Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo tại trường Đại học Công nghệ-Cơ hội và thách thức

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142290Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo tại trường Đại học Công nghệ-Cơ hội và thách thức

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142290