Doanh nghiệp spin-off: Góc nhìn từ Trường đại học Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142292Doanh nghiệp spin-off: Góc nhìn từ Trường đại học Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142292