Kết quả và định hướng kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo theo cơ chế tự chủ tại Viện Tài nguyên và Môi trường,Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142293Kết quả và định hướng kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo theo cơ chế tự chủ tại Viện Tài nguyên và Môi trường,Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142293