Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp ĐHQGHN- Khoa học và công nghệ phục vụ thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh ven biển

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142295Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp ĐHQGHN- Khoa học và công nghệ phục vụ thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh ven biển

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142295