Dự án thí điểm liên kết giữa đại học, doanh nghiệp và nhà đầu tư ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ giai đoạn 2021 - 2025 ở Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142296Dự án thí điểm liên kết giữa đại học, doanh nghiệp và nhà đầu tư ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ giai đoạn 2021 - 2025 ở Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142296