Hãy nêu những tiêu chí để phân định từ loại tiếng Việt? Trình bày ngắn gọn nội dung của từng tiêu chí và cho ví dụ minh họa về từng tiêu chí.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142301Hãy nêu những tiêu chí để phân định từ loại tiếng Việt? Trình bày ngắn gọn nội dung của từng tiêu chí và cho ví dụ minh họa về từng tiêu chí.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142301