Mô hình Markov xây dựng cây đột biến trong chẩn đoán con đường tiến hóa của vi-rút

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142339

Mô hình Markov xây dựng cây đột biến trong chẩn đoán con đường tiến hóa của vi-rút

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142339