Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Ninh Bình)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142473Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Ninh Bình)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142473