Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142529Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142529