Nghiên cứu và tích hợp các mẫu chuyển động của người đi bộ vào một hệ mô phỏng đa tác tử di động

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14283Nghiên cứu và tích hợp các mẫu chuyển động của người đi bộ vào một hệ mô phỏng đa tác tử di động

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14283