Nghiên cứu vi sinh vật sinh methane ứng dụng cho sản xuất biogas trong điều kiện môi trường nước lợ và nước mặn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14296Nghiên cứu vi sinh vật sinh methane ứng dụng cho sản xuất biogas trong điều kiện môi trường nước lợ và nước mặn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14296