Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐinh, Thúy Hằng-
dc.contributor.advisorNguyễn, Lân Dũng-
dc.contributor.authorNguyễn, Thu Hoài-
dc.date.accessioned2016-09-21T04:11:56Z-
dc.date.available2016-09-21T04:11:56Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationNguyễn, T, H. (2015). Nghiên cứu vi sinh vật sinh methane ứng dụng cho sản xuất biogas trong điều kiện môi trường nước lợ và nước mặn. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.degreecode62420107-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14296-
dc.description.abstractChương 1. Xử lý chất thải hữu cơ theo công nghệ phân hủy kỵ khí sinh methane trong điều kiện nhiễm mặn; Bản chất sinh học của phân hủy kỵ khí sinh methane; Đa dạng di truyền và đặc tính sinh học của Vi sinh vật sinh methane (VSVSMT); Công nghệ xử lý chất thải hữu cơ bằng phân hủy kỵ khí sinh methane; Nghiên cứu về VSVSMT và công nghệ phân hủy kỵ khí tạo biogas ở Việt Nam. Chương 2. Vật liệu và nghiên cứu các đặc tính sinh học của VSVSMT. Chương 3. Đưa ra kết quả và thảo luận: Làm giàu VSVSMT từ trầm tích biển Nha Trang và Cát Bà; VSVSMT chiếm ưu thế trong các mẫu làm giàu; Phân lập VSVSMT từ các mẫu làm giàu; Nghiên cứu đặc tính sinh học của các chủng VSVSMT phân lập; Tạo nguồn VSVSMT để hỗ trợ quá trình phân hủy kỵ khí ở điều kiện nước lợ và nước mặn; Thiết lập và vận hành mô hình kỵ khí xử lý chất thải hữu cơ theo phương pháp phân hủy kỵ khí sinh methane ở điều kiện nước lợ và nước mặn.-
dc.format.extent12 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectVi sinh vậten_US
dc.subjectMôi trường nước mặnen_US
dc.subjectMôi trường nước lợen_US
dc.subjectVi sinh vật sinh Methaneen_US
dc.subjectSản xuất Biogasen_US
dc.titleNghiên cứu vi sinh vật sinh methane ứng dụng cho sản xuất biogas trong điều kiện môi trường nước lợ và nước mặnen_US
dc.title.alternativeStudy on methanogens for the application in biogas production under brackish and seawater conditionsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.identifier.lic579 NG-H 2015 / 01050002541-
dc.description.degreeLuận án chuyên ngành Vi sinh vật học-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • Nội dung.pdf
  • Size : 714,42 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐinh, Thúy Hằng-
  dc.contributor.advisorNguyễn, Lân Dũng-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thu Hoài-
  dc.date.accessioned2016-09-21T04:11:56Z-
  dc.date.available2016-09-21T04:11:56Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationNguyễn, T, H. (2015). Nghiên cứu vi sinh vật sinh methane ứng dụng cho sản xuất biogas trong điều kiện môi trường nước lợ và nước mặn. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.degreecode62420107-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14296-
  dc.description.abstractChương 1. Xử lý chất thải hữu cơ theo công nghệ phân hủy kỵ khí sinh methane trong điều kiện nhiễm mặn; Bản chất sinh học của phân hủy kỵ khí sinh methane; Đa dạng di truyền và đặc tính sinh học của Vi sinh vật sinh methane (VSVSMT); Công nghệ xử lý chất thải hữu cơ bằng phân hủy kỵ khí sinh methane; Nghiên cứu về VSVSMT và công nghệ phân hủy kỵ khí tạo biogas ở Việt Nam. Chương 2. Vật liệu và nghiên cứu các đặc tính sinh học của VSVSMT. Chương 3. Đưa ra kết quả và thảo luận: Làm giàu VSVSMT từ trầm tích biển Nha Trang và Cát Bà; VSVSMT chiếm ưu thế trong các mẫu làm giàu; Phân lập VSVSMT từ các mẫu làm giàu; Nghiên cứu đặc tính sinh học của các chủng VSVSMT phân lập; Tạo nguồn VSVSMT để hỗ trợ quá trình phân hủy kỵ khí ở điều kiện nước lợ và nước mặn; Thiết lập và vận hành mô hình kỵ khí xử lý chất thải hữu cơ theo phương pháp phân hủy kỵ khí sinh methane ở điều kiện nước lợ và nước mặn.-
  dc.format.extent12 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectVi sinh vậten_US
  dc.subjectMôi trường nước mặnen_US
  dc.subjectMôi trường nước lợen_US
  dc.subjectVi sinh vật sinh Methaneen_US
  dc.subjectSản xuất Biogasen_US
  dc.titleNghiên cứu vi sinh vật sinh methane ứng dụng cho sản xuất biogas trong điều kiện môi trường nước lợ và nước mặnen_US
  dc.title.alternativeStudy on methanogens for the application in biogas production under brackish and seawater conditionsen_US
  dc.typeThesisen_US
  dc.identifier.lic579 NG-H 2015 / 01050002541-
  dc.description.degreeLuận án chuyên ngành Vi sinh vật học-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • Nội dung.pdf
  • Size : 714,42 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :