Dịch tên phim Việt sang tiếng nước ngoài

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143159Dịch tên phim Việt sang tiếng nước ngoài

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143159