Khách du lịch Nga vào Việt Nam - thách thức và giải pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143221Khách du lịch Nga vào Việt Nam - thách thức và giải pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143221