Japanese Corporate Culture in Comparison with the United States Corporate Culture and Implications for Vietnam = Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản trong sự so sánh với văn hóa doanh nghiệp Hoa Kỳ và một số kiến nghị cho Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143393Japanese Corporate Culture in Comparison with the United States Corporate Culture and Implications for Vietnam = Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản trong sự so sánh với văn hóa doanh nghiệp Hoa Kỳ và một số kiến nghị cho Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143393