Quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trong phát triển hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Bình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143480Quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trong phát triển hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Bình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143480