한국 아이돌 산업의 형성과 발전 = Sự hình thành và phát triển của ngành công nghiệp idol ở Hàn Quốc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143596한국 아이돌 산업의 형성과 발전 = Sự hình thành và phát triển của ngành công nghiệp idol ở Hàn Quốc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143596