Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp về chuyển đổi số và liên thông thư viện dưới góc nhìn của người làm công tác thư viện công cộng cấp tỉnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143682Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp về chuyển đổi số và liên thông thư viện dưới góc nhìn của người làm công tác thư viện công cộng cấp tỉnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143682