Sử dụng kỹ thuật vẽ thêm hình phụ nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học hình học 8

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143703Sử dụng kỹ thuật vẽ thêm hình phụ nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học hình học 8

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143703