Chọn một tin quốc tế bất kỳ ở trên báo điện tử. Đánh giá cách thể hiện tin đó bằng tiếng Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143773Chọn một tin quốc tế bất kỳ ở trên báo điện tử. Đánh giá cách thể hiện tin đó bằng tiếng Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143773