Sản xuất đồ họa thông tin cho cho bản tin thời sự truyền hình.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143816Sản xuất đồ họa thông tin cho cho bản tin thời sự truyền hình.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143816