Tổ chức chuyên đề trên báo in cuối tuần (Khảo sát báo Tuổi trẻ cuối tuần, Hà Nội mới cuối tuần, Đà Nẵng cuối tuần năm 2019, 2020)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143822Tổ chức chuyên đề trên báo in cuối tuần (Khảo sát báo Tuổi trẻ cuối tuần, Hà Nội mới cuối tuần, Đà Nẵng cuối tuần năm 2019, 2020)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143822