Khắc phục những rào cản trong quá trình thực thi chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn cấp huyện (Nghiên cứu trường hợp quận Ba Đình, thành phố Hà Nội)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143846Khắc phục những rào cản trong quá trình thực thi chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn cấp huyện (Nghiên cứu trường hợp quận Ba Đình, thành phố Hà Nội)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143846