Di sản văn hóa quan họ Bắc Ninh đang đối mặt với vấn đề gì và giải pháp giải quyết?

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143932Di sản văn hóa quan họ Bắc Ninh đang đối mặt với vấn đề gì và giải pháp giải quyết?

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143932