Thực tiễn thi hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143936Thực tiễn thi hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143936