Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp graphene-ống nano cácbon với hạt nano Au, Fe3O4 ứng dụng trong cảm biến sinh học.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143952Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp graphene-ống nano cácbon với hạt nano Au, Fe3O4 ứng dụng trong cảm biến sinh học.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143952