“Trên đường băng”

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143966“Trên đường băng”

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143966