Các vấn đề pháp lý về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143991Các vấn đề pháp lý về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/143991