Một số phương pháp khai phá dữ liệu quan hệ trong tài chính và chứng khoán (mô hình Arima)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144001Một số phương pháp khai phá dữ liệu quan hệ trong tài chính và chứng khoán (mô hình Arima)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144001